Diamante Rosa

Een bloemige noot met een hart van roos en lelietje-van-dalen, een frisse basis van sandelhout en musk.
Op voorraad
SKU
NL-CL500-DR
€ 23,95
Inclusief btw
- +
Diamante Rosa: Een bloemige noot met een hart van roos en lelietje-van-dalen, een frisse basis van sandelhout en musk.
Verordening (EG) 2004/648- >30% parfums,< 5% Linalool, LIMONENE, Eugenol, Coumarin, Isoeugenol. Gevarenaanduidingen: Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenstemming met lokale / regionale / nationale voorschriften. Bevat: Isoeugenol.
SIMBOLO-ATTENZIONE.png