VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONLINE AANKOPEN

Algemene bepalingen

Deze voorwaarden zijn alleen geldig tussen het bedrijf

Ketelboetershoek 50
7328 JE APELDOORN
Nederland

KvK: 78619203

Btw: NL003357048B07

www.ilbucatodiadele.nl

en elke persoon die online aankopen doet op de website
nl.ilbucatodiadele.com hierna “KLANT” genoemd. Deze voorwaarden kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen en de datum van publicatie ervan op de site is gelijk aan de datum van inwerkingtreding. Deze voorwaarden zijn van toepassing op aankopen op de site nl.ilbucatodiadele.com in overeenstemming met de bepalingen van deel III, titel III, hoofdstuk I, van de consumentenwet, D.lgs. n. 206/2005, modificato dal D.lgs. n. 21/2014 e dal D.lgs. 70/2003 op het gebied van elektronische handel.

Door verder te gaan met de aankoop via de website nl.ilbucatodiadele.com, geeft u toestemming voor het verzenden van communicatie en promotie-initiatieven via nieuwsbrieven door Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas.

ARTIKEL 1 – Voorwerp van het contract

Met deze algemene verkoopvoorwaarden, Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas verkoopt en de KLANT koopt op afstand de lichamelijke roerende goederen die op de site zijn aangegeven en te koop worden aangeboden nl.ilbucatodiadele.com. Het contract komt uitsluitend tot stand via internet, via de toegang van de KLANT tot het adres nl.ilbucatodiadele.com en het aanmaken van een bestelbon volgens de procedure die door de site zelf wordt voorzien. De klant verbindt zich ertoe deze algemene verkoopvoorwaarden te lezen, vooraleer hij overgaat tot bevestiging van zijn bestelling, in het bijzonder de precontractuele informatie verstrekt door Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas en om ze te aanvaarden door een vlag aan te brengen in het aangegeven vak.

ARTIKEL 2 – Precontractuele informatie voor de consument – art. 49 del D.lgs 206/2005

Voor het sluiten van het koopcontract en voor het valideren van de bestelling met “betalingsverplichting”, wordt de KLANT geïnformeerd over:

– totale prijs van goederen inclusief belastingen, met details over verzendkosten en eventuele andere kosten;

– Betalingsvoorwaarden;

– verkoopvoorwaarden op de site nl.ilbucatodiadele.com.

ARTIKEL 3 – Beschikbaarheid van producten

De beschikbaarheid van de producten verwijst naar de daadwerkelijke beschikbaarheid op het moment dat de KLANT de bestelling plaatst. Deze beschikbaarheid moet echter als louter indicatief worden beschouwd, omdat, door de gelijktijdige aanwezigheid van meerdere gebruikers op de site, de producten vóór de orderbevestiging aan andere KLANTEN kunnen worden verkocht.

Als de KLANT de annulering van de bestelling vraagt, waardoor het contract wordt beëindigd, Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas zal het betaalde bedrag binnen 14 dagen na de dag waarop Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas was op de hoogte van het besluit van de klant om het contract te beëindigen.

ARTIKEL 5 – Betalingswijzen

Elke betaling door de KLANT kan alleen worden gedaan door middel van de creditcards die op de site worden vermeld nl.ilbucatodiadele.com, met geactiveerde oplaadbare kaarten, via overschrijving, met Paypal-betalingsmethode, met betaling bij aflevering.

ARTIKEL 6 – Prijzen

Alle verkoopprijzen van de producten vermeld op de site nl.ilbucatodiadele.com zijn uitgedrukt in Euro en inclusief BTW.

Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs, maar worden aangegeven en berekend op het moment dat het aankoopproces wordt afgerond voordat de betaling plaatsvindt.

De KLANT aanvaardt het recht om Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de goederen zullen worden gefactureerd op basis van de prijzen die op de site zijn vermeld op het moment dat de bestelling wordt gemaakt Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas naar de klant.

ARTIKEL 7 – Herroepingsrecht

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen heeft de KLANT het recht om de aankoop zonder boete en zonder opgave van reden binnen 14 dagen na ontvangst van de producten te herroepen. De KLANT kan daarom tot 14 dagen terugkomen uit het koopcontract. na de dag van ontvangst van de online gekochte producten. De KLANT die het herroepingsrecht wil uitoefenen, moet dit aan Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas door expliciete verklaring, die aangetekend kan worden verzonden a.r. (Adres voor aangetekende post AR: Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas Ketelboetershoek 50 7328 JE APELDOORN Nederland) of door het naar het e-mailadres te sturen info@ilbucatodiadele.nl
Het voornemen om uit het contract te treden moet expliciet op de verklaring worden vermeld. Als alternatief kan de KLANT het standaardformulier voor herroeping, waarnaar wordt verwezen in Bijlage I, deel B, naar hetzelfde adres sturen , D.Lgs 21/2014 (niet verplicht) waarvan de tekst hieronder wordt weergegeven:

Modelformulier voor herroeping op grond van dell’art. 49, comma 1, lett. h)

(vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u de overeenkomst wilt herroepen)

Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas Ketelboetershoek 50 7328 JE APELDOORN Nederland

e-mail: Il Bucato di Adele info@ilbucatodiadele.nl

Adres per aangetekende post AR: Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas Ketelboetershoek 50 7328 JE APELDOORN Nederland

Hierbij meld / stel ik / wij (*) de herroeping van mijn / ons (*) verkoopcontract voor de volgende goederen / diensten (*)

– Besteld op (*) / ontvangen op (*)

– Naam van de consument (en)

-Adres van de consument (en)

– Handtekening van de consument (en) (alleen als dit formulier in papieren versie wordt verzonden)

– Datum

(*) Schrap de ongebruikte formulering.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, is de KLANT verplicht de goederen terug te sturen binnen 14 dagen vanaf de dag waarop hij dit aan Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas hun wil om zich terug te trekken uit het contract op grond van dell’art. 57 del D.lgs 206/2005.

De goederen moeten worden geretourneerd Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas, Ketelboetershoek 50 7328 JE APELDOORN Nederland

De directe kosten voor het retourneren van de producten zijn voor rekening van de KLANT.

De goederen moeten ongeschonden, in de originele verpakking, compleet in al zijn onderdelen worden geretourneerd. Onverminderd het recht om de naleving van het bovenstaande te verifiëren, Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas vergoedt het bedrag van de herroepbare producten binnen een termijn van maximaal 14 dagen, inclusief eventuele verzendkosten (de retourkosten zijn voor rekening van de KLANT).

Zoals verwacht dall’art. 56 comma 3 del D.Lgs 206/2005, aangepast door D.lgs 21/2014, Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas kan de terugbetaling opschorten tot ontvangst van de goederen of totdat de KLANT aantoont dat hij de goederen heeft teruggezonden aan Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas.

Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas zal terugbetalen via overschrijving, en als de KLANT van plan is zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet hij een Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas, per post naar info@ilbucatodiadele.nl,of in combinatie met de verzending van het verzoek tot opname, de bankgegevens: IBAN, SWIFT e BIC
noodzakelijk voor de terugbetaling, van Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas

ARTIKEL 10 – Leveringsmethoden

Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas zal bestellingen alleen per koerier afleveren op het adres dat de KLANT op dat moment heeft opgegeven.

Voor elke bestelling die op de site wordt geplaatst nl.ilbucatodiadele.com, Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas geeft een factuur af voor de verzonden goederen. De factuur wordt samen met de goederen in papieren vorm verzonden en kan ook online worden aangevraagd door deze aan te vragen bij: info@ilbucatodiadele.nl, specificatie van de orderreferenties en de factuurkop. De factuur zal de informatie bevatten die de KLANT tijdens de aankoopprocedure heeft verstrekt. Nadat de factuur is opgemaakt, is het niet mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de daarin aangegeven gegevens.

ARTIKEL 11 – Aansprakelijkheid

Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inefficiënties die te wijten zijn aan overmacht of onvoorziene omstandigheden, zelfs als deze afhankelijk zijn van storingen en storingen van het internet, in het geval dat het de bestelling niet uitvoert binnen de tijd die in het contract is bepaald.

ARTIKEL 12 – Toegang tot de site

De KLANT heeft het recht om de site te raadplegen en aankopen te doen. Geen enkel ander gebruik, in het bijzonder commercieel, van de site of de inhoud ervan is toegestaan. De integriteit van de elementen van deze site, zowel audio als visueel, en de gerelateerde technologie die wordt gebruikt, blijven eigendom van Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

ARTIKEL 13 – Cookies

De website nl.ilbucatodiadele.com maakt gebruik van “cookies”. Cookies zijn elektronische bestanden die informatie vastleggen met betrekking tot de navigatie van de KLANT op de site (geraadpleegde pagina’s, datum en tijd van raadpleging, enz.) En die Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas in staat stellen om een ​​gepersonaliseerde service aan zijn klanten te bieden.

Wasparfum Il Bucato di Adele Parfumwas informeert de klant over de mogelijkheid om de aanmaak van deze bestanden te deactiveren door naar het internetconfiguratiemenu te gaan. Het is duidelijk dat dit de klant belet door te gaan met de online aankoop.

ARTIKEL 14 – Integriteit

Deze algemene verkoopvoorwaarden bevatten alle clausules waaruit ze bestaan. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden als ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard op grond van de wet, regelgeving of ingevolge een beslissing van een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

ARTIKEL 15 – Toepasselijk recht

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Italiaanse wetgeving. Elk geschil dat geen minnelijke oplossing kan vinden, zal worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Milano.