VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONLINE AANKOPEN

Algemene verkoopvoorwaarden,van kracht sinds 23 januari 2024.

 

INVOERING

 

Deze informatie wordt verstrekt voor de site https://www.ilbucatodiadele.nl/(Site).

 

Verkopersgegevens: Crespi Milano Srl - Via Verdi, 23 23844 Sirone (LC) Italië - BTW-nr.: IT 06576050964 - E-mail: info@ilbucatodiadele.nl (Verkoper of leverancier ).

 

Art.1 Reikwijdte

 

1.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen door de Verkoper op de Site.

 

1.2 Indien mogelijk gemaakt door de Site, impliceert het invoeren van uw belastingcode tijdens een aankoop dat u handelt als Consument overeenkomstig art. 3, lid I, brief. a) van de Consumentenwet (wetsdecreet 6 september 2005, nr. 206). Er wordt aan herinnerd dat de kwaliteit van de consument de natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die geen verband houden met het uiteindelijk uitgeoefende bedrijfs-, commerciële, beroepsmatige of ambachtelijke doel. Indien echter de mogelijkheid wordt geboden om het btw-nummer (van hem of van een rechtspersoon) in te voeren, impliceert dit een aankoop via “Professional”, conform art. 3, lid I, brief. c) van de Consumentenwet. De kwaliteit van Professional is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit, of zijn tussenpersoon. De implicaties van het kopen als consument in plaats van als professional worden verderop in dit document beschreven.

 

1.3 De aangegeven termijnen zijn bedoeld als werkdagen, dus met uitzondering van zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen. De afbeeldingen en beschrijvingen op de Site zijn uitsluitend bedoeld ter indicatie. De kleuren kunnen afwijken van de echte vanwege de instellingen van de computersystemen of computers waarmee u ze bekijkt.

 

1.4 De Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen en/of nieuwe voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op de Site. U wordt daarom uitgenodigd om regelmatig de Site te bezoeken en de meest recenteversie van de Algemene Verkoopvoorwaarden te raadplegen voordat u een aankoop doet.

 

1.5 De toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum waarop de bestelling wordt verzonden.

 

1.6 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden regelen niet de verkoop van producten en/of diensten door andere personen dan de Verkoper die op de Site aanwezig kunnen zijn via links, banners of andere hypertextlinks. Voordat commerciële transacties met dergelijke onderwerpen worden uitgevoerd, is het noodzakelijk om hun verkoopvoorwaarden te verifiëren. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de dienstverlening en/of verkoop van producten door dergelijke partijen. De Verkoper heeft geen controle en/of toezicht op de websites die via dergelijke links kunnen worden geraadpleegd. De Verkoper is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites of voor eventuele fouten en/of weglatingen en/of wetsovertredingen door deze sites

 

1.7 U bent verplicht deze Algemene Verkoopvoorwaarden zorgvuldig te lezen, evenals alle andere informatie die de Verkoper op de Site verstrekt, ook tijdens het aankoopproces.

 

1.8 In geen geval is de Verkoper aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, enig inkomensverlies of ander indirect verlies als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om de Site te gebruiken. De Verkoper geeft geen garantie of verklaring dat: (i) de Site vrij is van virussen of programma's die gegevens kunnen beschadigen; (ii) de informatie op de Site juist, volledig en actueel is.

 

1.9 Tenzij anders overeengekomen met de Verkoper, is het niet mogelijk om bestellingen per e-mail op de Site te plaatsen. De Verkoper accepteert geen telefonische bestellingen, tenzij anders overeengekomen met de klant.

 

1.10 Het geheel van elk onderdeel van de Site is eigendom van de Verkoper of een derde partij. Behalve met de specifieke schriftelijke toestemming van de Verkoper, mag u de inhoud van de Site geheel of gedeeltelijk en op geen enkele manier reproduceren, distribueren, publiceren, verzenden, wijzigen of verkopen.

 

Art. 2 Aankopen op de site

 

2.1 Om aankopen te doen op de Site is het noodzakelijk om de procedure op de Site zelf te volgen, waarbij u van tijd tot tijd de gevraagde gegevens invoert. Het verkoopcontract komt tot stand wanneer de bestelling de server van de verkoper bereikt.

 

2.2 U stemt ermee in de Verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen als u misbruik of ongepaste openbaarmaking vermoedt of ontdekt van informatie die u op de Site hebt ingevoerd.

 

2.3 U garandeert dat de door u verstrekte persoonlijke informatie volledig en waarheidsgetrouw is en u stemt ermee in de Verkoper schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle schade, aansprakelijkheden en/of boetes die voortvloeien uit en/of op enigerlei wijze verband houden met de schending van deze verbintenis. U stemt ermee in om de Verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen als u misbruik of ongepaste openbaarmaking van uw toegangsgegevens voor de Site vermoedt of opmerkt.

 

2.4 De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren die afkomstig zijn van gebruikers die eerder deze Algemene Verkoopvoorwaarden of enige wettelijke bepaling hebben overtreden.

 

2.5 Om bestellingen op de Site te plaatsen. Om een bestelling te kunnen verzenden, is het noodzakelijk om deze Algemene Verkoopvoorwaarden te lezen en goed te keuren door het relevante vakje op de pagina's van het aankoopproces aan te vinken. Als u deze Algemene Verkoopvoorwaarden niet accepteert, is het onmogelijk om aankopen te doen op de Site.

 

2.6 De Verkoper is de enige wederpartij van de gebruiker die voornemens is een of meer producten via de Site te kopen en is daarom (i) de entiteit waartoe de gebruiker zijn bestelling richt, om het aanbod te accepteren en de verkoopovereenkomst te sluiten; (ii) de entiteit die jegens de gebruiker de verplichtingen van precontractuele aard die voortvloeien uit het aanbod op zich neemt; (iii) de entiteit die met de gebruiker de verkoopovereenkomst sluit, en de daarmee samenhangende verplichtingen en rechten op zich neemt. Het via de Site gesloten koopcontract komt dus tot stand tussen de gebruiker en de Verkoper.

 

2.7 Op de Site en in de communicatie met klanten met betrekking tot de Site behoudt de Verkoper zich het recht voor om onder zijn eigen handelsnaam te handelen. Wanneer daarom de handelsnaam van de Verkoper of de eerste persoon meervoud ("Wij") wordt gebruikt op de Site en/of in klantcommunicatie met betrekking tot de Site, wordt naast de Site ook verwezen naar de Verkoper.

 

2.8 De Verkoper garandeert niet dat de Site continu functioneel en operationeel zal zijn. Er kunnen zelfs updates van het CMS-platform plaatsvinden, wat een tijdelijke opschorting van de dienstverlening kan betekenen. De Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enige vorm van letsel of schade die de gebruiker door deze omstandigheid zou kunnen lijden

 

2.9 Na de aankoop op de Site ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw bestelling. De e-mail met de orderbevestiging bevat in ieder geval de volgende informatie: (i) gegevens van de verkoper; (ii) kenmerken van het gekochte Product; (iii) aankoopprijs en eventuele belastingen; (iv) eventuele extra kosten; (v) herroepingsrecht of de uitsluiting ervan; (vi) verzendadres; en (vii) gebruikte betaalmiddelen.

 

2.10 De kleuren van de Producten op de Site zijn indicatief en kunnen afhankelijk zijn van de resolutie van het door de gebruiker gebruikte apparaat. De Verkoper aanvaardt geen verantwoordelijkheid als de kleur van het Product afwijkt van de kleur die de gebruiker verwacht. Gebruikers worden uitgenodigd om contact op te nemen met de Verkoper in geval van twijfel over de kleur van een of meer Producten op de Site.

 

Art. 3 Beschikbaarheid van producten

 

3.1 De op de Site aangeboden Producten zijn beperkt in aantal. Mede door de mogelijkheid dat meerdere gebruikers tegelijkertijd hetzelfde Product aanschaffen, kan het dus voorkomen dat het bestelde Product na het doorgeven van de bestelbon niet meer beschikbaar is.

 

3.2 Op de Site is informatie over de beschikbaarheid van producten beschikbaar. De beschikbaarheid van Producten wordt voortdurend gemonitord en bijgewerkt. Aangezien de Site echter door meerdere gebruikers tegelijkertijd kan worden bezocht, kan het gebeuren dat meerdere gebruikers tegelijkertijd hetzelfde Product kopen. In dergelijke gevallen kan het Product dus gedurende een korte periode beschikbaar zijn, maar kan het niet op voorraad zijn of niet onmiddellijk beschikbaar zijn en kan het nodig zijn om te wachten totdat de voorraad weer aangevuld is.

 

3.3 U wordt geïnformeerd als het bestelde product niet beschikbaar is. In dit geval heeft u het recht om de koopovereenkomst te ontbinden. Houd er echter rekening mee dat de Verkoper zich het recht voorbehoudt om de volgende maatregelen te treffen voordat hij de ontbinding van het contract aanvraagt:

 • herbevoorrading niet mogelijk is, zal de verkoper een ander product van gelijke of hogere waarde leveren, onder voorbehoud van betaling, in het laatste geval, van het verschil, en na uitdrukkelijke aanvaarding door de gebruiker.
 • In het geval dat een herschikking mogelijk is, een verlenging van de leveringstermijn, aangeboden door de Verkoper, met vermelding van de nieuwe leveringstermijn.

.

 

3.4 Indien restitutie wordt gevraagd voor het bedrag dat is betaald voor de aankoop van Producten die achteraf niet beschikbaar blijken te zijn, zal Verkoper de restitutie binnen een termijn van maximaal 9 dagen uitvoeren.

 

3.5 Als u gebruik maakt van uw recht om de overeenkomst te beëindigen, wordt de overeenkomst beëindigd. In het geval dat de betaling van het totale verschuldigde bedrag, bestaande uit de prijs van het Product, de verzendkosten, indien van toepassing, en eventuele andere extra kosten, zoals voortvloeiend uit de bestelling (Totaal Verschuldigd Bedrag), al heeft plaatsgevonden, zal de Verkoper zal het Totaal Verschuldigde Bedrag terugbetalen in overeenstemming met de bepalingen van het artikel "Betaalmethoden" hieronder.

 

Art. 4 Prijzen

 

4.1 Op deze Site zijn alle prijzen inclusief BTW.

 

4.2 Bovendien zijn de prijzen op de Site exclusief de AEEA-bijdrage, aangezien Producten worden verkocht die niet onder de betreffende discipline vallen.

 

4.3 De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijs van de Producten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die aan u in rekening wordt gebracht de prijs is die op de Site staat vermeld op het moment dat u de bestelling plaatst en dat er geen rekening zal worden gehouden genomen van eventuele variaties (naar boven of naar beneden) na de verzending ervan.

 

4.4 Of de verzendkosten van de Producten al dan niet gratis zijn, wordt van tijd tot tijd aangegeven (tijdens het aankoopproces, in de productfiche of in ieder geval op de Site zelf).

 

4.5 De Verkoper zal de Producten pas verzenden nadat hij een bevestiging heeft ontvangen van autorisatie voor betaling of creditering van het Totaal Verschuldigde Bedrag. Het eigendom van de Producten gaat op u over bij verzending, wat wordt geacht het moment te zijn waarop het Product aan de vervoerder wordt overgedragen. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten als gevolg van oorzaken die niet aan de Verkoper kunnen worden toegeschreven, gaat op u over wanneer u of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, de Producten fysiek in bezit neemt.

 

4.6 Het koopcontract wordt ontbonden als u het totaal verschuldigde bedrag niet betaalt. Tenzij schriftelijk anders met u overeengekomen, wordt de bestelling dienovereenkomstig geannuleerd.

 

4.7 Als er een fout zit in de prijs van het Product aangegeven op de Site, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de klant op de hoogte te stellen van de juiste prijs, zelfs nadat de aankooporder is afgesloten. In dit scenario kan de klant de nieuwe prijs accepteren of het koopcontract ontbinden. De Verkoper kan in dergelijke gevallen ook de Product aankoopovereenkomst annuleren. De Verkoper kan de verkoop ook annuleren als er een fout is in de beschikbaarheid van het Product.

 

Art. 5 Betaalmethoden

 

5.1 Dit artikel beschrijft de betalingsmethoden die beschikbaar zijn op de Site. Voor nadere informatie kan de gebruiker in ieder geval contact opnemen met de Verkoper.

 

5.2 U kunt aankopen doen via betaalkaarten op de Site. Het bedrag wordt pas in rekening gebracht nadat (i) de gegevens van uw betaalkaart die voor de betaling zijn gebruikt, zijn geverifieerd en (ii) de uitgever van de door u gebruikte betaalkaart toestemming heeft gegeven om het bedrag in rekening te brengen. In toepassing van Richtlijn 2015/2366/(EU) betreffende betalingsdiensten in de interne markt (PSD2) wordt u ervan op de hoogte gebracht dat u mogelijk het aankoopproces moet voltooien door te voldoen aan de authenticatiecriteria die zijn vereist door de betalingsinstelling die verantwoordelijk is voor de afhandeling van de aankoop. online betalingstransactie. De authenticatiecriteria hebben betrekking op de identiteit van de gebruiker (om aan dit criterium te voldoen moet de gebruiker tijdens de aankooptransactie op de Site zijn geregistreerd) en de contextuele kennis van de authenticatiecode die door de betalingsinstelling wordt verzonden (Strong Customer Authentication). Het niet voltooien van de hierboven beschreven procedure kan het onmogelijk maken om de aankoop op de Site af te ronden. De vertrouwelijke gegevens van de betaalkaart (kaartnummer, houder, vervaldatum, beveiligingscode) worden gecodeerd en rechtstreeks naar de betalingsbeheerder verzonden zonder via de door de Verkoper gebruikte servers te gaan. De Verkoper heeft dus nooit toegang tot de gegevens van uw betaalkaart waarmee u voor de Producten heeft betaald en slaat deze ook niet op, zelfs niet als u ervoor kiest om dergelijke gegevens op de Site op te slaan. De geaccepteerde betaalkaarten kunnen worden bekeken in de voettekst van de Site en/of tijdens het aankoopproces.

 

 

 • ABN AMRO.
 • ASN Bank.
 • Bunq Bank.
 • ING.
 • Knab Bank.
 • RegioBank.
 • SNS Bank.
 • Rabobank.
 • Triodos Bank.
 • Van Lanschot.
 • Revolut.
 • Yoursafe.

 

 

5.3 Op de Site is het mogelijk om via bankoverschrijving te betalen. De bankgegevens zijn te vinden op de Site. Indien de betaling niet binnen de 3 kalenderdagen heeft plaatsgevonden, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de aankooporder te annuleren.

 

5.4 Op de Site is het niet mogelijk om onder rembours te kopen, tenzij anders overeengekomen met de Verkoper.

 

.5.5 Indien de waarde van de kortingscode lager is dan de waarde van de bestelling, kan het resterende bedrag worden voldaan volgens de betaalmethoden die op de Site worden aangeboden. Elke kortingscode kan slechts voor één aankoop worden gebruikt. De vouchers kunnen in geen geval worden omgezet in geld.

 

5.6 Eventuele alternatieve methoden dan de bovenstaande zijn of zullen in dit artikel worden beschreven.

 • Op de Site kunt u aankopen doen via de betalingsoplossing PayPal. Als u PayPal als betaalmiddel kiest, wordt u doorgestuurd naar de site www.paypal.it waar u de betaling uitvoert volgens de door PayPal verstrekte en gereguleerde procedure en de algemene voorwaarden die tussen u en PayPal zijn overeengekomen. De gegevens die op de PayPal-site worden ingevoerd, worden rechtstreeks door PayPal verwerkt en worden niet doorgegeven of gedeeld met de verkoper. De Verkoper kan daarom de gegevens van de betaalkaart die aan uw PayPal-rekening is gekoppeld of de gegevens van enig ander betaalinstrument dat aan die rekening is gekoppeld, niet kennen en bewaart deze op geen enkele manier.

 

 

5.7 In overeenstemming met de bepalingen van Wetsdecreet nr. 26 van 7 maart 2023 zijn de prijzen die op de Site worden gepubliceerd niet gepersonaliseerd op basis van geautomatiseerde beslissingen. De prijzen die op de Site worden weergegeven, worden dus niet beïnvloed door het eerdere gedrag van de consument.

 

5.8 Ter gelegenheid van een prijsverlaging geeft de Site de laagste prijs aan die voor het grote publiek geldt gedurende de 30 dagen voorafgaand aan de prijsverlaging. Voor Producten die minder dan 30 dagen op de markt zijn, wordt de periode aangegeven waarop de voorgaande prijs betrekking heeft. Deze clausule is niet van toepassing op 'lanceringsprijzen', die worden gekenmerkt door opeenvolgende aankondigingen van prijsverhogingen.

 

5.9 Indien de Verkoper, om welke reden dan ook, enige vorm van terugbetaling aan u moet doen voor de aankoop van een of meer Producten, zal de Verkoper tot terugbetaling overgaan op hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt. Eventuele vertragingen bij de terugbetaling kunnen afhankelijk zijn van de bank, het type creditcard of de gebruikte betaaloplossing.

 

Art. 6. Levering van producten

 

6.1 De levering van de Producten vindt plaats in: Europa. Voor meer informatie over de levering van de Producten kan de gebruiker altijd contact opnemen met Verkoper; bijvoorbeeld om erachter te komen of levering gepland is in andere landen dan aangegeven op de Site.

 

6.2 Aan de leveringsplicht wordt voldaan door de overdracht aan u van de materiële beschikbaarheid of controle van het Product.

 

6.3 Levertijd van de Producten vanaf het verzenden van de bestelling: 5 dagen.

 

6.4 De termijn genoemd in art. 6.3 is indicatief bedoeld en niet dwingend. De Verkoper behoudt zich daarom het recht voor om de Producten te leveren binnen een termijn van 30 dagen vanaf de verzending van de bestelling. Het is aan u om de staat van het geleverde Product te controleren. Met dien verstande dat het risico van verlies of beschadiging van het Product, door oorzaken die niet aan de Verkoper kunnen worden toegeschreven, wordt overgedragen wanneer u, of een door u aangewezen derde partij die verschilt van de vervoerder, feitelijk in het bezit komt van het Product, raadt de Verkoper u aan om het aantal ontvangen Producten te controleren en of de verpakking intact, niet beschadigd, niet nat of anderszins gewijzigd is, inclusief de verzegelingsmaterialen, en u wordt verzocht, in uw belang, eventuele afwijkingen op het vervoersdocument van de vervoerder aan te geven, te accepteren het pakket met reserve. In het geval dat het pakket duidelijke tekenen van geknoei of wijziging vertoont, is het gepast om de Verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

6.5 Met betrekking tot de mogelijkheid om de levering van de Producten op een "afhaalpunt" aan te vragen, informeert de Verkoper u dat de Site u niet de mogelijkheid biedt om het Product op te halen bij een ander "afhaalpunt" dan het adres dat u tijdens de levering hebt opgegeven. het aankoopproces. Niettemin wordt u verzocht de Site regelmatig te bezoeken om te controleren of deze leveringsoptie vervolgens op de Site beschikbaar wordt gesteld.

 

6.6 De gebruiker erkent dat het ophalen van het Product zijn specifieke verplichting is. In geval van niet-afhaling van het Product behoudt de Verkoper zich het recht voor om de koopovereenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen voor eventuele schade geleden als gevolg van de niet-afhaling van het Product.

 

Art. 7 Herroepingsrecht

 

7.1 Wij nodigen de gebruiker uit om dit artikel, dat het herroepingsrecht regelt, met bijzondere aandacht te lezen.

 

7.2 Het herroepingsrecht is het recht van de consument om de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien u als Professional heeft gekocht, is het herroepingsrecht niet van toepassing, tenzij anders overeengekomen met de Verkoper. Mogelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht vindt u in dit artikel 7. Indien er geen uitzonderingen op het herroepingsrecht bestaan, is dit artikel 7 onverkort van toepassing.

 • o Op de Site worden verzegelde goederen verkocht die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om te worden geretourneerd. Indien deze goederen na levering zijn geopend, verliest u uw herroepingsrecht. Daarom zijn de volgende regels over het herroepingsrecht niet van toepassing.

 

7.3 Indien u Consument bent (en indien er geen uitzonderingen van toepassing zijn), heeft u het recht om de overeenkomst voor de aankoop van het Product zonder opgave van reden en zonder andere kosten dan die voorzien in dit artikel binnen een termijn van veertien kalenderdagen te ontbinden. (Afkoelperiode). De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen:

 

 • o in het geval van een bestelling voor één enkel Product, vanaf de dag waarop u of een derde partij, anders dan de vervoerder en door u aangewezen, de Producten fysiek in bezit krijgt;
 • o in het geval van een Meervoudige Bestelling met afzonderlijke leveringen, vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het laatste Product fysiek in bezit neemt;
 • of o bij een bestelling voor levering van een Product bestaande uit meerdere partijen of onderdelen, vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het laatste lot of stuk fysiek in bezit neemt.

 

7.4 Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u de Verkoper vóór het verstrijken van de Herroepingstermijn op de hoogte stellen van uw besluit om te herroepen. Hiertoe kunt u schrijven naar de Verkoper via de contactgegevens vermeld in het Voorwoord, of het contactformulier op de Site gebruiken. U heeft uw herroepingsrecht binnen de herroepingstermijn uitgeoefend als u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn een kennisgeving van de uitoefening van uw herroepingsrecht hebt verzonden.

 

7.5 Tenzij anders overeengekomen, zijn de directe kosten van het retourneren van de Producten voor rekening van de Consument, evenals de verantwoordelijkheid voor het transport ervan. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht moet het Product worden afgeleverd op de locatie van de Verkoper, of op een ander door de Verkoper meegedeeld adres.

 

7.6 Indien de herroeping van toepassing is, zal de Verkoper overgaan tot terugbetaling van het Totaal Verschuldigde Bedrag, inclusief leveringskosten, indien van toepassing, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de Verkoper op de hoogte werd gesteld van de beslissing. om zich terug te trekken uit het contract. De terugbetaling zal plaatsvinden via hetzelfde betaalinstrument dat voor de initiële transactie is gebruikt. Indien de Producten zijn verzonden met een vervoerder naar keuze van de Consument en voor rekening van de Consument, kan Verkoper de terugbetaling opschorten tot ontvangst van de Producten of totdat de Consument aantoont dat de Producten zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 

7.7 De Consument is uitsluitend verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen die voortvloeit uit het hanteren van het Product op een andere manier dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van het Product vast te stellen. Het Product moet in ieder geval met normale zorgvuldigheid worden bewaard, behandeld en geïnspecteerd en intact, compleet in al zijn onderdelen, volledig functioneel, vergezeld van alle accessoires en illustratiebladen, met de identificatie labels, labels en wegwerpzegel, indien aanwezig, worden geretourneerd. Nog steeds vastgemaakt aan het Product en intact en niet mee geknoeid, evenals perfect geschikt voor het beoogde gebruik en zonder tekenen van slijtage of vuil. Bovendien geldt de herroeping in zijn geheel voor het Product. Het recht kan daarom niet worden uitgeoefend met betrekking tot onderdelen en/of accessoires van het Product

 

7.8 In het geval dat het Product waarvoor de herroeping is uitgeoefend een waardevermindering heeft ondergaan als gevolg van een andere behandeling van de goederen dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen, behoudt de Verkoper zich het recht voor om aftrek van het bedrag van de terugbetaling een bedrag gelijk aan deze waardevermindering. De Verkoper zal kennis geven van deze omstandigheid en van de daaruit voortvloeiende verlaging van het restitutiebedrag, waarbij, indien de restitutie al is betaald, de bankgegevens worden verstrekt voor de betaling van het door de gebruiker verschuldigde bedrag als gevolg van de waardevermindering van het Product. . In het geval dat de herroeping niet is uitgeoefend in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, zal dit niet resulteren in de beëindiging van het contract en zal de gebruiker bijgevolg geen recht hebben op enige terugbetaling

 

7.9 Dit artikel regelt een zeer belangrijke kwestie met betrekking tot de kosten van retourzending bij herroeping. In het licht van bovenstaande bepalingen acht de Verkoper het passend om erop te wijzen dat de kosten voor het retourneren van het Product voor uw rekening en onder uw verantwoordelijkheid zijn. De Producten moeten worden geretourneerd naar het adres dat is vermeld in de sectie "Gegevens van de Verkoper" in de Inleiding of naar het adres dat van tijd tot tijd door de Verkoper wordt meegedeeld.

 

Art. 8 Wettelijke conformiteitsgarantie

 

8.1 De wettelijke conformiteitsgarantie is voorbehouden aan de consument. Het is daarom alleen van toepassing op gebruikers die een aankoop op de Site hebben gedaan voor doeleinden die geen verband houden met hun ondernemers-, commerciële, ambachtelijke of professionele activiteit.

 

8.2 De Verkoper is jegens de Consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van het Product dat binnen twee jaar na de levering aan het licht komt. De actie voor het claimen van gebreken die niet op frauduleuze wijze verborgen zijn gehouden door de Verkoper, is in ieder geval verjaard binnen een termijn van zesentwintig maanden vanaf de levering van de goederen.

 

8.3 Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt ervan uitgegaan dat het gebrek aan overeenstemming dat binnen twaalf maanden na de levering van het Product aan het licht treedt, op die datum reeds bestond, tenzij een dergelijke veronderstelling onverenigbaar is met de aard van het Product of de aard van het gebrek aan conformiteit. Vanaf de twaalfde maand na de levering van het Product is het in plaats daarvan de verantwoordelijkheid van de Consument om te bewijzen dat het gebrek aan overeenstemming al bestond op het moment van de levering ervan.

 

8.4 In geval van gebrek aan conformiteit van het goed heeft de consument recht op het herstel van de conformiteit, of op een evenredige prijsvermindering, of op ontbinding van de overeenkomst op basis van de voorwaarden vastgelegd in Art. 135-bis en volgende van de Consumentenwet.

 

8.5 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van het Product en/of het niet in acht nemen van de door de fabrikant verstrekte instructies, evenals voor schade die voortvloeit uit onvoorzienbare omstandigheden. of overmacht.

 

8.6 Indien u de aankoop als Professional heeft gedaan, zijn de voorgaande leden van dit artikel niet van toepassing. In dit geval wordt de wettelijke garantie geregeld door Art. 1490 en volgende. van het Burgerlijk Wetboek; eventuele gebreken zullen namelijk tot 8 dagen na de ontdekking worden meegedeeld en de rechtsvordering vervalt na 1 jaar na de levering. 

 

Art. 9 Fabrieksgarantie

 

De Fabrieksgarantie is een aanvullende garantie op de Wettelijke Conformiteitsgarantie die eventueel door de Verkoper op de Producten wordt verstrekt. Tenzij anders aangegeven op de Site, vallen de Producten die op de Site worden verkocht niet onder de Fabrieksgarantie. U kunt in ieder geval uw rechten doen gelden onder de Wettelijke Conformiteitsgarantie, geregeld in het voorgaande artikel.

 

Art. 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank; buitengerechtelijke geschillenbeslechting - Alternatieve geschillenbeslechting/online geschillenbeslechting

 

10.1 Op via de Website gesloten aankoopovereenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing en, zoals bepaald, de Italiaanse Consumentenwet.

 

10.2 Houd er rekening mee dat in het geval van een consumentengebruiker, voor elk geschil met betrekking tot de toepassing, uitvoering en interpretatie van dit document, de bevoegde rechtbank de plaats is waar de gebruiker woont of woonplaats heeft gekozen. In het geval van een professionele gebruiker is voor elk geschil met betrekking tot de toepassing, uitvoering en interpretatie van dit document de rechtbank waar de verkoper gevestigd is bevoegd in overeenstemming met wat in de inleiding is bepaald.

 

10.3 De Verkoper informeert de gebruiker die de status van Consument heeft dat, in het geval hij rechtstreeks een klacht bij de Verkoper heeft ingediend en het daardoor niet mogelijk is gebleken het geschil op te lossen, de Verkoper informatie zal verstrekken over het Alternatieve Geschillenorgaan(en) voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot verplichtingen voortvloeiende uit een op grond van deze Algemene Verkoopvoorwaarden gesloten overeenkomst (ADR-organen), waarbij wordt aangegeven of hij voor de beslechting van het geschil al dan niet gebruik wil maken van dergelijke organen zelf.

 

10.4 Verkoper informeert de gebruiker die Consument is tevens dat er een Europees platform voor de online beslechting van consumentengeschillen is opgezet (het zogenaamde ODR-platform). Het ODR-platform kan worden geraadpleegd op het volgende adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Via het ODR-platform kan de consumentgebruiker de lijst van ADR-instanties raadplegen, de link vinden naar de website van elk van hen en een procedure starten voor de online beslechting van het geschil waarbij hij/zij betrokken is.

 

10.5 In ieder geval bestaat het recht van de consument-gebruiker om het geschil voortvloeiend uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden voor te leggen aan de bevoegde gewone rechter, ongeacht de uitkomst van de procedure voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot consumentenrelaties door middel van regres aan de procedures bedoeld in Deel V, Titel II-bis van het Consumentenwetboek, wordt niet beïnvloed. De gebruiker die in een andere lidstaat van de Europese Unie dan Italië woont, heeft voor elk geschil met betrekking tot de toepassing, uitvoering en interpretatie van deze Verkoopvoorwaarden ook toegang tot de Europese procedure die is ingesteld voor kleine vorderingen, bij Verordening ( EG) nr. 861/2007 van de Raad, 11 juli 2007, op voorwaarde dat de waarde van het geschil, exclusief rente, vergoedingen en kosten, € 5.000,00 niet overschrijdt. De tekst van de verordening is te vinden op de website http://www.eurlex.europa.eu.

 

Art. 11 Klantenservice

 

11.1 Het is mogelijk om informatie te vragen, mededelingen te sturen, hulp te vragen of klachten door te geven door contact op te nemen met de Verkoper op de adressen aangegeven in de Inleiding, of door gebruik te maken van het contactformulier dat eventueel op de Site aanwezig is.

 

11.2 De Verkoper zal binnen een termijn van ongeveer 2 dagen reageren.

 

Art. 12 Gebruikersrecensies

 

12.1 Overeenkomstig de bepalingen van Wetsdecreet nr. 26 van 7 maart 2023 staat de Site de publicatie van beoordelingen door gebruikers toe. Verkoper garandeert dat de gepubliceerde beoordelingen afkomstig zijn van consumenten die het Product daadwerkelijk hebben gekocht of gebruikt. Dit komt omdat de gebruiker na aankoop op de Site een e-mail ontvangt met daarin een verzoek om zijn recensie op de Site te publiceren. Gezien het feit dat de e-mail pas na de aankoop wordt ontvangen, is het daarom redelijk om aan te nemen dat de relevante beoordeling te wijten is aan een daadwerkelijke aankoopervaring op de Site door de gebruiker. Onder de beoordelingen die op de Site zijn geplaatst, kunnen sommige zijn gevraagd, bijvoorbeeld door het sturen van een kortingsbon. In dit geval wordt deze omstandigheid naar behoren aangegeven op de gevraagde beoordeling. Daarnaast kunnen er reviews worden gepubliceerd die voortkomen uit sponsoring of een relatie met een professional (bijvoorbeeld influencer); deze omstandigheid wordt ook naar behoren bekendgemaakt in het relevante onderzoek.

 

12.2 De tool voor het publiceren van reviews is Feedaty, van het bedrijf Zoorate S.r.l.. Meer informatie over deze tool vindt u op www.feedaty.com.

 

Art.13 Diversen

 

13.1 Dit document regelt volledig de relatie tussen u en de Verkoper. In ieder geval worden de rechten en verplichtingen waarin de wet voorziet die van tijd tot tijd van toepassing is, niet aangetast.

 

Powered by LegalBlink.