Bahamas

Parfumeer je zomer met Bahamas! Klaar om naar een tropisch strand te worden vervoerd?
SPECIALE PRIJS en limited edition, mis het niet!

Op voorraad
SKU
CL500-BAH
€ 23,95
Inclusief btw
- +

Bahamas: Een fruitige noot met een hart van perzikbloesem en fresia, verrijkt met zoete sinaasappel, tropisch fruit en kokosmelk.

Verkrijgbaar in het formaat van 500ml.
Hoe gebruik ik de geconcentreerde wasparfum?

Aanbevolen dosis: 20 ml

Je kunt het gebruiken voor zowel machine- als handwas, op elke stof.

Afhankelijk van de gewenste intensiteit kunt u de dosis verhogen of verlagen.

IN DE WASMACHINE: gebruik de dop als dispenser en giet 2 of 3 doppen (elk ongeveer 7 ml) concentraat in het wasverzachtervak.

MET DE HAND: giet 2 of 3 doppen in 5 liter water dat u voor de laatste spoeling zult gebruiken, werk met beschermende handschoenen.

Een fruitige noot met een hart van perzikbloesem en fresia, verrijkt met zoete sinaasappel, tropisch fruit en kokosmelk.

Verordening (EG) 2004/648-> 30% parfums,< 5% 2-fenoxyethanol,5% < 15% Hexyl Cinnamic Aldehyde, Benzyl salicylate,< 5% Limonene, Citronellol. Gevarenaanduidingen: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenstemming met lokale / regionale / nationale voorschriften. Bevat: Hexyl Cinnamic Aldehyde, Benzyl salicylate, 3,7-dimethyl-3-octanol, dipenteen, methyl cinnamate, Citronellol, 2-Buten-1-One, 1-(2,6,6-Trimethyl-2-Cyclohexen-1-Yl)-,(2E) VERORDENING (EU) Nr. 528/2012, biociden inhoud: 2-fenoxyethanolFRUne note fruitée avec un cœur de fleur de pêcher et de freesia, enrichie d’orange douce, de fruits tropicaux et de lait de coco.

Règlement (CE) 2004/648-> 30% parfums,< 5% 2-phénoxyéthanol,5% < 15% Hexyl Cinnamic Aldehyde, Benzyl salicylate,< 5% Limonene, Citronellol. Mentions de danger: Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Conseils de prudence: En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. Contient: Hexyl Cinnamic Aldehyde, Benzyl salicylate, 3,7-dimethyl-3-octanol, dipentène, methyl cinnamate, Citronellol, 2-Buten-1-One, 1-(2,6,6-Trimethyl-2-Cyclohexen-1-Yl)-,(2E) RÈGLEMENT (UE) N° 528/2012, biocides contenus: 2-phénoxyéthanol