Garantie

Art. 8 Wettelijke conformiteitsgarantie

 

8.1 De wettelijke conformiteitsgarantie is voorbehouden aan de consument. Het is daarom alleen van toepassing op gebruikers die een aankoop op de Site hebben gedaan voor doeleinden die geen verband houden met hun ondernemers-, commerciële, ambachtelijke of professionele activiteit.

 

8.2 De Verkoper is jegens de Consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van het Product dat binnen twee jaar na de levering aan het licht komt. De actie voor het claimen van gebreken die niet op frauduleuze wijze verborgen zijn gehouden door de Verkoper, is in ieder geval verjaard binnen een termijn van zesentwintig maanden vanaf de levering van de goederen.

 

8.3 Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt ervan uitgegaan dat het gebrek aan overeenstemming dat binnen twaalf maanden na de levering van het Product aan het licht treedt, op die datum reeds bestond, tenzij een dergelijke veronderstelling onverenigbaar is met de aard van het Product of de aard van het gebrek aan conformiteit. Vanaf de twaalfde maand na de levering van het Product is het in plaats daarvan de verantwoordelijkheid van de Consument om te bewijzen dat het gebrek aan overeenstemming al bestond op het moment van de levering ervan.

 

8.4 In geval van gebrek aan conformiteit van het goed heeft de consument recht op het herstel van de conformiteit, of op een evenredige prijsvermindering, of op ontbinding van de overeenkomst op basis van de voorwaarden vastgelegd in Art. 135-bis en volgende van de Consumentenwet.

 

8.5 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van het Product en/of het niet in acht nemen van de door de fabrikant verstrekte instructies, evenals voor schade die voortvloeit uit onvoorzienbare omstandigheden. of overmacht.

 

8.6 Indien u de aankoop als Professional heeft gedaan, zijn de voorgaande leden van dit artikel niet van toepassing. In dit geval wordt de wettelijke garantie geregeld door Art. 1490 en volgende. van het Burgerlijk Wetboek; eventuele gebreken zullen namelijk tot 8 dagen na de ontdekking worden meegedeeld en de rechtsvordering vervalt na 1 jaar na de levering.