Herroepingsrecht

Art. 7 Herroepingsrecht

 

7.1 Wij nodigen de gebruiker uit om dit artikel, dat het herroepingsrecht regelt, met bijzondere aandacht te lezen.

 

7.2 Het herroepingsrecht is het recht van de consument om de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien u als Professional heeft gekocht, is het herroepingsrecht niet van toepassing, tenzij anders overeengekomen met de Verkoper. Mogelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht vindt u in dit artikel 7. Indien er geen uitzonderingen op het herroepingsrecht bestaan, is dit artikel 7 onverkort van toepassing.

  • o Op de Site worden verzegelde goederen verkocht die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om te worden geretourneerd. Indien deze goederen na levering zijn geopend, verliest u uw herroepingsrecht. Daarom zijn de volgende regels over het herroepingsrecht niet van toepassing.

 

7.3 Indien u Consument bent (en indien er geen uitzonderingen van toepassing zijn), heeft u het recht om de overeenkomst voor de aankoop van het Product zonder opgave van reden en zonder andere kosten dan die voorzien in dit artikel binnen een termijn van veertien kalenderdagen te ontbinden. (Afkoelperiode). De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen:

 

  • o in het geval van een bestelling voor één enkel Product, vanaf de dag waarop u of een derde partij, anders dan de vervoerder en door u aangewezen, de Producten fysiek in bezit krijgt;
  • o in het geval van een Meervoudige Bestelling met afzonderlijke leveringen, vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het laatste Product fysiek in bezit neemt;
  • of o bij een bestelling voor levering van een Product bestaande uit meerdere partijen of onderdelen, vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het laatste lot of stuk fysiek in bezit neemt.

 

7.4 Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u de Verkoper vóór het verstrijken van de Herroepingstermijn op de hoogte stellen van uw besluit om te herroepen. Hiertoe kunt u schrijven naar de Verkoper via de contactgegevens vermeld in het Voorwoord, of het contactformulier op de Site gebruiken. U heeft uw herroepingsrecht binnen de herroepingstermijn uitgeoefend als u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn een kennisgeving van de uitoefening van uw herroepingsrecht hebt verzonden.

 

7.5 Tenzij anders overeengekomen, zijn de directe kosten van het retourneren van de Producten voor rekening van de Consument, evenals de verantwoordelijkheid voor het transport ervan. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht moet het Product worden afgeleverd op de locatie van de Verkoper, of op een ander door de Verkoper meegedeeld adres.

 

7.6 Indien de herroeping van toepassing is, zal de Verkoper overgaan tot terugbetaling van het Totaal Verschuldigde Bedrag, inclusief leveringskosten, indien van toepassing, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de Verkoper op de hoogte werd gesteld van de beslissing. om zich terug te trekken uit het contract. De terugbetaling zal plaatsvinden via hetzelfde betaalinstrument dat voor de initiële transactie is gebruikt. Indien de Producten zijn verzonden met een vervoerder naar keuze van de Consument en voor rekening van de Consument, kan Verkoper de terugbetaling opschorten tot ontvangst van de Producten of totdat de Consument aantoont dat de Producten zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 

7.7 De Consument is uitsluitend verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen die voortvloeit uit het hanteren van het Product op een andere manier dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van het Product vast te stellen. Het Product moet in ieder geval met normale zorgvuldigheid worden bewaard, behandeld en geïnspecteerd en intact, compleet in al zijn onderdelen, volledig functioneel, vergezeld van alle accessoires en illustratiebladen, met de identificatie labels, labels en wegwerpzegel, indien aanwezig, worden geretourneerd. Nog steeds vastgemaakt aan het Product en intact en niet mee geknoeid, evenals perfect geschikt voor het beoogde gebruik en zonder tekenen van slijtage of vuil. Bovendien geldt de herroeping in zijn geheel voor het Product. Het recht kan daarom niet worden uitgeoefend met betrekking tot onderdelen en/of accessoires van het Product

 

7.8 In het geval dat het Product waarvoor de herroeping is uitgeoefend een waardevermindering heeft ondergaan als gevolg van een andere behandeling van de goederen dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen, behoudt de Verkoper zich het recht voor om aftrek van het bedrag van de terugbetaling een bedrag gelijk aan deze waardevermindering. De Verkoper zal kennis geven van deze omstandigheid en van de daaruit voortvloeiende verlaging van het restitutiebedrag, waarbij, indien de restitutie al is betaald, de bankgegevens worden verstrekt voor de betaling van het door de gebruiker verschuldigde bedrag als gevolg van de waardevermindering van het Product. . In het geval dat de herroeping niet is uitgeoefend in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, zal dit niet resulteren in de beëindiging van het contract en zal de gebruiker bijgevolg geen recht hebben op enige terugbetaling

 

7.9 Dit artikel regelt een zeer belangrijke kwestie met betrekking tot de kosten van retourzending bij herroeping. In het licht van bovenstaande bepalingen acht de Verkoper het passend om erop te wijzen dat de kosten voor het retourneren van het Product voor uw rekening en onder uw verantwoordelijkheid zijn. De Producten moeten worden geretourneerd naar het adres dat is vermeld in de sectie "Gegevens van de Verkoper" in de Inleiding of naar het adres dat van tijd tot tijd door de Verkoper wordt meegedeeld.