Melograno

Een muskusachtige geur met een hart van jasmijn en viooltjes, verfraaid met rood fruit, appel en perzik.
Op voorraad
SKU
NL-CL500-ME
€ 24,95
Inclusief btw
- +
Een muskusachtige geur met een hart van jasmijn en viooltjes, verfraaid met rood fruit, appel en perzik.
Verordening (EG) 2004/648- >30% parfums,>= 15% < 30% Hexyl Cinnamic Aldehyde, >= 5% < 15% Benzyl salicylate. Gevarenaanduidingen: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102:Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenstemming met lokale / regionale / nationale voorschriften. Bevat: Hexyl Cinnamic Aldehyde, Benzyl salicylate, Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate. UFI: DD10-10WY-P00R-8JCA
SIMBOLO-ATTENZIONE.png